жЕЧКА ДИМИТРОВА СИМЕОНОВА - Регистриран одитор

Жечка Димитрова Симеонова е дипломиран експерт – счетоводител, регистриран одитор от 2001 г., диплома № 0249. Жечка Симеонова е член на Института на дипломираните експрет – счетоводители (ИДЕС) и на Регионалната организация на ИДЕС – гр. Варна.

Изключителните права за упражняване на професията на регистриран одитор се упражняват, чрез предприятията на регистрирания одитор "Гети Одит" ЕООД и "Гети Одит 87" ООД.

"Гети Одит" ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. "Топола" бл. 15, ет. 4, ап. 10. Дружеството се управлява и представлява от Жечка Симеонова – едноличен собственик на капитала. Офисът на „Гети Одит” ЕООД се намира в гр. Варна: ул. „Сан Стефано” № 16, ет. 3, ап. 5.

"Гети Одит 87" ООД е дружество с ограничена отговорност със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. "Топола" бл. 15, ет. 4, ап. 10. Дружеството се управлява и представлява от Управител - Жечка Симеонова. Офисът на "Гети Одит 87" ООД е в гр. Варна, ул. "Сан Стефано" № 16, ет. 3, ап. 5.

Съвместно с Иванка Иванова Маринова (д.е.с., регистриран одитор, диплома № 071) през януари 2009 г. е учредено Специализирано одиторско предприятие „Гети Одит 99” ООД.

„Гети Одит 99” ООД е със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул „Тодор Икономов” № 15, ет. 4, ап. 13. Дружеството се управлява и представлява от Управител – Жечка Симеонова. Офисът на "Гети Одит 99" ООД се намира в гр. Варна, ул. "Сан Стефано" № 16, ет. 3, ап. 5.

„Гети Одит 99” ООД изцяло отговаря на критериите за специализирано одиторско предприятие, определени в § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за независимия финансов одит и е включено с регистрационен номер № 137 в списъка на регистрираните одитори, обнародван от Института на дипломираните експерт -счетоводители в България.